OPEN CALL – KOREOGRAF

ESC ungdomskompani for samtidsdans søker etter en ung koreograf med en klar visjon for et kunstnerisk prosjekt. Forestillingen skal produseres i løpet av året 2023, med premiere på høsten.

Ny frist – 10. august

Søknad og eventuelle spørsmål sendes til Sølvi Katrine Andersen: solvi@bergen-dansesenter.no

Her kan du lese om hvem som har koreografert tidligere.

English text below.

ESC gir koreografer en sjelden mulighet til å jobbe med et stort kompani og flere dansere.

HVEM SER VI ETTER

Vi ser etter en kvalifisert koreograf med en klar kunstnerisk visjon. Det er viktig for prosjektets integritet at den som velges ut har et sterkt kunstnerisk prosjekt de vil utforske nettopp med dette ensemblet. På denne måten blir utbyttet av samarbeidet rikest mulig både som publikumsopplevelse, som grunnlag for koreografens videre virke, og for ungdommenes innblikk i et kunstnerskap og en kunstnerisk prosess.

Koreografen har ansvaret for helheten av det kunstneriske konseptet og jobber i relasjon med lys-, scenografi- og kostymedesign. ESC sine forestillinger benytter nykomponert musikk. Det er en fordel at koreografen som søker allerede har en ide om hvem de vil ha med i sitt kunstneriske team. BDS har ansvaret for den praktiske gjennomføringen og finansiering. Carte Blanche og BIT teatergarasjen er med i utvelgelseskomiteen for denne open call, og forestillingen blir vist på BIT sitt program.
 
  

ENSEMBLE

Målsettingen er å inspirere og gi ungdommer mulighet til å lære dans i en realistisk og profesjonell setting, samt å gi talenter et springbrett til fremtidig karriere som samtidsdansere.

I ESC er ungdommene medskapende dansere og er aktive i utarbeidelsen av bevegelsesspråk og uttrykk. Dette gir ungdommene en unik mulighet til å utvide sin forståelse for utarbeidelse av kreativt materiale. Samtidig vil danserne få verktøy innenfor hvordan man arbeider improvisatorisk og/eller ved bruk av andre metoder, mot et felles mål som inkluderer romforståelse og samspill.

I forbindelse med audition velger koreografen ut sitt eget ensemble, som er bestående av 10-15 dansere i alderen 14-19 år.  Det vil bli avholdt audition i januar/februar 2023, invitasjonen til opptaksprøven går ut til hele Vestland Fylke, og audition holdes flere steder i fylket. Høyt teknisk nivå og kreative evner ligger til grunn for opptak i kompaniet. Prosjektets prøvetid legges til helger og ferier inkl. sommerferien i løpet av hele året fram til premiere. 


SØKNAD

Frist 10. august 2022.

Komiteen møtes medio august 2022, og svar utgis relativt umiddelbart etter møte.

Søknad må inneholde en prosjektbeskrivelse og litt om metoden du vil jobbe med danserne, og gjerne navngitte samarbeidspartnere.

Kontakt Sølvi Katrine Andersen dersom du har spørsmål, solvi@bergen-dansesenter.no.

OPEN CALL FOR CHOREOGRAPHER

ESC youth company for contemporary dance is looking for a young choreographer with a clear vision for an artistic project. The performance will be produced during 2023, with a premiere in the autumn.

Deadline AUGUST 10TH.

Application and any questions can be sent to Sølvi Katrine Andersen: solvi@bergen-dansesenter.no

WHO ARE WE LOOKING FOR

We are looking for a qualified choreographer with a clear artistic vision. It is important for the integrity of the project that the person selected has a strong artistic project they want to explore with this specific ensemble. This way, the benefits of the collaboration are as rich as possible both as an audience experience, as a basis for the choreographer’s further work, and for the young dancer’s insight into the artistic process.

The choreographer is responsible for the entirety of the artistic concept and works in relation to lighting, scenography and costume design. The project should use commissioned music. It is an advantage that the choreographer who applies already has an idea of who they want to include in their artistic team. BDS is responsible for the practical implementation and financing. Carte Blanche and BIT Teatergarasjen are part of the selection committee for this open call, and the performance will be shown on BIT’s program.

ENSEMBLE

The goal is to inspire and give young people the opportunity to learn dance in a realistic and professional setting, as well as to give talents a springboard to future careers as contemporary dancers. 

In ESC, the dancers are co-creators and are active in the development of movement language and expression. This gives them a unique opportunity to expand their understanding of the preparation of creative material. At the same time, the dancers will receive tools on how to work improvisationally and / or using other methods, towards a common goal that includes spatial understanding and interaction. 

ESC will arrange auditions, and the choreographer selects her/his/their own ensemble, which consists of 10-15 dancers aged 14-19. The auditions will be held in January / February 2023, the invitation goes out to the whole of Vestland County, and auditions will be held in several places in the county. High technical level and creative abilities are the basis for admission to the company. The project’s rehearsal period is held on weekends and holidays, including the summer holidays, throughout the year until the premiere.

APPLICATION

Deadline June 30th 2022.

The committee will meet in mid-August 2022, and answers will be issued immediately after the meeting. The application must include a project description and short info about the method you want to work on with the dancers, and preferably named partners. Applications can be written in Norwegian or English. Contact Sølvi Katrine Andersen if you have any questions, solvi@bergen-dansesenter.no.


------ FLERE NYHETER ------

Arkiv

SeltopGrafisk Form